Jelen dokumentum tartalmazza a Mosolygó Zsolt E.V., mint Szolgáltató által üzemeltetett www.smartcloud-digital.hu (a továbbiakban: webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”).

A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában, a Polgári Törvénykönyv XVI. fejezetében, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melyet külön nem iktatunk, kizárólag elektronikus formában érhető el a továbbiakban a weboldalon keresztül (Az Általános szerződési feltételek menüpontban, valamint vásárlás során a GDPR rendelkezéseinek megfelelően tároljuk a dokumentum elfogadáskori állapotát, melyet GDPR adatigényléskor rendelkezésre bocsátunk.), továbbá semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem vetjük alá magunkat. Szerződés nyelve: magyar. A webáruház használata során köteles vagy gondoskodni arról, hogy harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsd meg.

Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve.

Aktuális ÁSZF Letöltése (PDF)

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai
1.2. Szolgáltató elérhetősége
1.3. Tárhelyszolgáltató adatai:
1.4. Bankkártyás fizetési partnerünk:
1.5. A Fogyasztó fogalma:

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.6. A Vásárló fogalma:

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (https://smartcloud-digital.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, illetve azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

1.7. A Látogató fogalma:

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapját (https://smartcloud-digital.hu) felkeresi, azon tartalmat néz, olvas vagy keres. Látogatónak számít minden regisztrált és nem regisztrált személy.

2. Általános Szerződési Feltételek célja:

Az Általános Szerződés Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya

Az ÁSZF módosítására Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult azzal a feltétellel, hogy a módosítás a Vásárló szerződéses kötelezettségeit nem teheti terhesebbé, szerződésben biztosított jogait nem vonhatja el, jogállását hátrányosan nem módosíthatja. A módosított ÁSZF magyar nyelvű verzióját Vásárló bármikor elérheti Szolgáltató weboldalán az Általános Szerződési Feltételek menüpontban. A módosítás érvénybelépése a közzétételtől számított 10. naptári nap és a hatályba lépést megelőzően létrejött szerződéseket nem érinti.

Az ÁSZF változásáról annak közzétételekor Szolgáltató minden regisztrált Vásárlót a regisztrációkor megadott e-mail címen írásban értesít.

Az ÁSZF változását és annak hatályba lépését követően Vásárlót az első bejelentkezéskor felugró ablakban (popup) azonnal tájékoztatjuk a módosított ÁSZF tartalmáról. Azt elolvasva pedig eldöntheti, hogy elfogadja azt, vagy törli a regisztrációját. Erre magában a felugró ablakban van lehetősége. Amíg nem él valamelyik lehetőséggel, a felugró ablak nem zárható be.

Módosítás esetén a korábban érvényben lévő ÁSZF-et szolgáltató letölthetővé teszi PDF formátumban, dátum megjelöléssel az Általános Szerződési Feltételek menüpontban.

3. A szolgáltatás:

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

3.1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

3.2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, rövid leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg, valamint próba webáruházat üzemeltet. A termékek adatlapján megjelenített képek színei a valóságban bizonyos fokig eltérhetnek a megjelenítettektől, függően Vásárló technikai eszközének megjelenítési képességeitől. Szolgáltató a termékfotók elkészítésekor törekszik a legvalósághűbb színek megjelenítésére Vásárló számára. Valamennyi megjelenítés, adat, közlés, reklám vagy egyéb ilyen jellegű információ nem minősül ajánlattételnek, továbbá Szolgáltató az ajánlati kötöttségét előre kizárja. A pontos árakért és információkért keresd ügyfélszolgálatunkat.

3.3. Akciók, kedvezmények kezelése

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a weboldalon tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról és annak érvényesítésének módjáról. Amennyiben az akció nyilvánvalóan téves (különösen, de nem kizárólagosan az akciós ár irreálisan észszerűtlen stb.), úgy az ezért való felelősséget és kötöttséget Szolgáltató kizárja.

4. Szerződés létrejötte és módosítása:

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, ami egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Vásárló a megrendelés tartalmáról e-mailben tájékoztatást kap.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése

Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 14 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással, de legfeljebb a szolgáltatás nyújtását megelőző 3.napig. Amennyiben a terméket megrendelésre készítjük, úgy az egyedi terméknek vagy egyedi gyártásnak minősül, ezáltal nem vonatkozik rá a 14 napos elállás. Kérjük, minden esetben érdeklődj a termék forrásáról. Az elállásról részletesen az ÁSZF 5. pontja rendelkezik.

4.3. Fizetési feltételek
4.4. Szállítási feltételek

Tájékoztatjuk Vásárlót, hogy webáruházunkban kizárólag számítógépes szoftverek értékesítése történik, digitális formában, fizikai adathordozó nélkül, ezáltal szállítást nem igényelnek.

5. Az elállási és felmondási jog hiányáról szóló tájékoztatás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a - a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában Fogyasztót nem illeti meg az elállás és felmondás joga:

6. Jótállás

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

Típusa szerint szolgáltatókétféle jótállást különböztet meg:

Felhívjuk Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. Szavatosság

Weboldalunk rendelkezik egy könnyen kezelhető felülettel, ahol Vásárló jelezni tudja szavatossági igényét felénk. A felület IDE KATTINTVA érhető el, vagy a "Fiókom" menüpontban, a "Garanciális ügyintézés" gombot választva.)

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló kellékszavatossági jogával?

Vásárló, Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint Vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogot már nem lehet érvényesíteni. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti Vásárló a kellékszavatossági igényét?

A vállalkozással szemben érvényesítheti Vásárló a kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jog érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként kérheti a hibás termék kijavítását, kicserélését vagy ellenszolgáltatás arányos leszállítását.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságot elveszíti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltételekkel érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8. Panaszkezelés

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamattokkal illetőleg a termékekkel kapcsolatosan kifogásaival Vásárló az alább feltüntetett elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni:

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk, amennyiben ezt a panasz jellege megengedi. Amennyiben Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát:

Ha Vásárló nem ért egyet a panasz orvoslásával, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a Vásárló válaszának másolati példányát 5 évig megőrizzük.

Panaszkezelés esetében az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el.

Az írásban érkezett panaszt általában 1-2 napon belül, de legkésőbb a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszoljuk. Az intézkedés határidejét jelen szerződés értelmében a postára adás dátumától ill. az e-mail beérkezésének dátumától számítjuk.

A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk a Vásárlót.

8.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita a velünk való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek nyitottak Vásárló számára:

Miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak a Vásárlók. A járási hivatalok elérhetőségét IDE KATTINTVA tekinthetik meg.

8.1.1. Békéltető testület

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületek elérhetőségét IDE KATTINTVA találjuk meg.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testületre és bíróságra vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli cégünket, ennek keretében kötelesek vagyunk a válasziratot megküldeni a békéltető testület számára.

8.1.1.1. A békéltető testületi eljárás megindítása

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk a figyelmet, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A cég székhelye szerint illetékes, Komárom-Esztergom megyei békéltető testület adatai:

8.1.2. Bírósági eljárás

A Vásárló jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A cég székhelye szerint illetékes bíróság adatai:

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

8.1.3. OVR - Online Vitarendezési Platform

Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési platform (OVR) célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást.

A vitarendezési testület egy olyan semleges harmadik fél, amely segít abban, hogy a fogyasztók és a kereskedők konfrontáció nélkül oldhassák meg a vitás kérdéseket. Ez a bírósági eljárásnál általában kevésbé költséges és gyorsabb alternatívát kínál.

30 nap áll a rendelkezésükre, hogy megállapodjanak, melyik vitarendezési testület járjon el az ügyben. Amennyiben ezt elmulasztják, a fogyasztó tájékoztatást kap arról, hogy milyen további lehetőségei vannak jogai megvédésére és a jogorvoslatra.

Az OVR Platform az alábbi linken érhető el: OVR

9. Jogok és kötelezettségek

9.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége
9.1.1.: A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
9.1.2.: A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
9.1.3.: A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adót (ÁFA).
9.1.4.: A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
9.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei
9.2.1.: A vásárló által hibásan megadott adatokért, és az azokból eredő esetleges téves teljesítésért, illetve azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.
9.2.2.: Amennyiben Vásárló valamely adatát hibásan adta meg a regisztráció során, azt javítani tudja a webáruház fiókom menüpontjában.
9.2.3.: A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (előre utalás, bankkártyás fizetés). A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás / termék automatikusan törlődik a rendszerből.
10. A felelősség korlátozása

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be. Egyedül a vásárló felelős a webáruházhoz való kapcsolódásáért és a webáruházban való vásárlásért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. A webáruházban szerepelő képek szerzői jogvédelem alatt állnak, azok engedély nélküli felhasználását, módosítását a törvény bünteti.

11. Jogi rendelkezések:

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és arra az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

12. Szerzői jogok:

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos:

Jogtulajdonos: Mosolygó Zsolt E.V.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Látogató tudomásul veszi, hogy engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 10.000.- Ft, illetve szavanként bruttó 10.000.- Ft. Látogató tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.